Start inspraakperiode cultuurbeleid

wageningen-cultuurConcept-cultuurbeleid: Samenwerken, kiezen en versterken

Afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de stad de mogelijkheden verkend voor een nieuw cultuurbeleid. Interactieve bijeenkomsten zijn gehouden, sociale media zijn ingezet en er zijn meer dan 1200 enquêtes binnengekomen. Uit de ontvangen reacties blijkt dat veel Wageningers betrokken zijn bij kunst en cultuur, en dat kiezen niet eenvoudig is. Het college heeft nu voorlopige keuzes gemaakt. Op 13 juni a.s. start een inspraakperiode, waarin een ieder kan reageren op het concept van het nieuwe cultuurbeleid. Wethouder Lex Hoefsloot: “Nieuw cultuurbeleid vaststellen onder de opdracht van een forse bezuiniging, is voor mij de zwaarste opgave geweest in deze hele collegeperiode. De keuzes die we moesten maken zijn pijnlijk, en toch zijn we ook op zoek gegaan naar perspectieven voor de toekomst van Wageningen. Ik denk dat we die gevonden hebben.”

Concept Wagenings cultuurbeleid
Het Wageningse beleid volgt het Rijksbeleid op het terrein van kunst en cultuur en sluit ook aan op het provinciale beleid. Cultuur draagt bij aan andere beleidsterreinen en andersom. “Cultuur zetten we in als middel voor participatie, als middel tot behoud van een levendig en vitaal stadscentrum, voor een aantrekkelijk leefklimaat en vastgoedbeleid zetten we in ten dienste van het cultuurbeleid. Op de verschillende deelterreinen van kunst en cultuur lopen deze uitgangspunten er als een rode draad doorheen. Het college van B en W is ervan overtuigd dat Wageningen met dit cultuurbeleid ook in de toekomst een bruisende en levendige stad blijft,” aldus wethouder Hoefsloot.

Nieuw in het conceptbeleid is extra aandacht voor popcultuur, cultureel ondernemerschap. Daarnaast wordt een samen-voor-elkaar-functie geïntroduceerd. Het college zet ook in op talentontwikkeling, het unieke van Wageningen en de diversiteit van onze stad. Om de noodzakelijke besparingen van 380.000 euro op jaarbasis te kunnen halen is in het concept-cultuurbeleid een mix aanwezig van aan de ene kant de stem van de stad in combinatie met de ontwikkelingen en uitgangspunten.

Behouden en versterken
Het college stelt voor om het concept van de bibliotheek overeind te houden. Daarnaast blijft in het voorstel de binnenschoolse cultuureducatie en de regiefunctie voor de buitenschoolse cultuureducatie behouden. De theaterdoelstellingen kunnen op dezelfde wijze worden voortgezet, evenals de doelstelling voor amateurkunst. Ook de subsidie aan het museum de Casteelse Poort en voor ateliers/oefenruimten blijft bestaan. Er blijft budget beschikbaar voor eenmalige culturele activiteiten en voor tentoonstellingen en nieuwe kunstwerken.

Voor de ‘Samen-voor-elkaar’- functie zal een nieuw budget structureel beschikbaar komen. Om popcultuur en cultureel ondernemerschap in Wageningen te stimuleren en te faciliteren kan in het nieuwe beleid een budget beschikbaar worden gesteld. Ook voor talentontwikkeling wordt een structureel budget gereserveerd.

Minder subsidie
Om de nodige bezuinigingen te realiseren, zijn in het conceptbeleid ook diverse forse besparingen opgenomen. Zo blijft in het concept-beleid bij ’t Venster alleen binnenschoolse cultuureducatie behouden en de regiefunctie voor buitenschoolse cultuureducatie. ’t Venster krijgt op dit moment een subsidie van € 600.000,-. Dit bedrag wordt met € 250.000,- verlaagd. De bibliotheek moet een bedrag van € 100.000,- bezuinigen op een bedrag van € 1.036.000,-. Dit zal waarschijnlijk ten koste gaan van de dienstverlening. Theater Junushoff krijgt € 25.000,- minder subsidie. Theater Junushoff ontvangt op dit moment een subsidiebedrag van € 759.000,-. De subsidie voor de cultuurmakelaar (€ 30.000,-) wordt stopgezet en het gemeentearchief levert in qua dienstverlening. Hier wordt een bedrag van € 18.000,- op bespaard dat in 2016 oploopt naar € 52.500.

Inspraakavond
Op donderdagavond 4 juli is er een inspraakavond over het concept-cultuurbeleid in de raadzaal van het Stadhuis aan de Markt. Het concept-cultuurbeleid ligt met ingang van donderdag 13 juni 2013 gedurende 6 weken (dus tot en met 24 juli 2013) ter inzage bij Publiekszaken, Markt 22. Publiekszaken is op werkdagen geopend van 8:30 uur tot 12:30 uur. In de middag kan de visie bij Publiekszaken op afspraak worden ingezien. Het concept-cultuurbeleid is vanaf 6 juni al te raadplegen via www.wageningen.nl/cultuur.

SLUIT
SLUIT